دین وعرفی شدن در ایران معاصر
46 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی،شماره 32
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عرفی شدن دین در دو گفتمان اسلام سیاسی و تجدد، دارای معانی متفاوتی است. تجدد در پی عرفی شدن دین است تا مفاهیم اساسی خود را در خارج از حوزه دین معنا دهی کند؛ اما اسلام‏گرایی در پی عرفی شدن است تا بر اساس تحولات و تغییرات و مقتضیات زمان و در چارچوب اجتهاد، به مسائل و نیازها در دایره شریعت پاسخ دهد. در تاریخ معاصر ایران این دو گفتمان مبنای بسیاری از تحولات سیاسی - اجتماعی است و برای تحلیل آنها باید با عصای این دو گفتمان گام برداشت. برای تبیین مسئله عرفی شدن در ایران معاصر، به تحلیل دو گفتمان تجدد و اسلام‏گرایی و مفهوم عرفی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موف پرداختیم و با مفصل‏بندی چندین دال مهم حول دال‏های مرکزی مدرنیته و اسلام‏گرایی، به تبیین این مفاهیم در نظام معنایی تجدد و اسلام‏گرایی با استفاده از شواهدی از ایران معاصر اقدام کردیم. در پایان نمودهایی از عرفی شدن را در ایران معاصر مورد بحث قرار داده‏ایم. واژه‏های کلیدی: عرفی شدن، مدرنیته (تجدد)، اسلام، اسلام سیاسی، گفتمان.
دانلود