امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه
53 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی/ شماره 62
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/12/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
امروزه جهان به‌ویژه جهان اسلام تحت سایه سنگین ناامنی و بحران‌های متوالی و متتابعی چون: تروریسم مذهبی، تفکرات تکفیری و اشغال نظامی به سر می‌برد که بیانگر انحطاط امنیتی در حیات سیاسی- اجتماعی مسلمانان می‌باشد. این انحطاط امنیتی در حوزه‌های نظری امنیت نیز تبلور یافته است که ضرورت تأملات فقهی راجع به امنیت و تولید دانش اسلامی امنیت با ابتنای بر ظرفیت‌های فقه شیعه را آشکار می‌کند. مقاله حاضر با تمسک به خصائص و ظرفیت‌های فقه شیعه نظیر: سازوکار اجتهاد و تأثیر آن بر روند تطوّر فقه، رویکرد تزویجیِ دنیا- آخرتگرا و...، و دست‌یازیدن به چارچوب نظری تلفیقی(علل اربعه، مصالح خمسه و مقوله دلالت التزامی)، سعی کرده احکام متقاربی با محوریت امنیت فرهنگی را تجمیع نموده و اصول و ضوابط فقهی امنیت را استنتاج نماید و زمینه تکوین « فقه امنیت فرهنگی» در چارچوب مطالعات اسلامی امنیت را فراهم سازد. در این راستا، بحث در قالب سه عنوان ارائه شده است: عوامل تهدیدکننده امنیت فرهنگی (مانند ارتداد و کتب ضلال)، عوامل و سازوکارهای فقهی تولید‌کننده امنیت فرهنگی (نظیر تعظیم شعائر مذهبی و اصل دعوت) و کارگزاران امنیت فرهنگی شامل: اشخاص، نهادها و عموم مسلمین (نظیر حاکمان، فقیهان و نهاد حسبه).